Generel beskrivelse af bestyrelsen

Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen og er selskabets øverste ledelse. Bestyrelsen forestår ledelsen af selskabets anliggender i overensstemmelse med lovgivningen og selskabets vedtægter. Bestyrelsen varetager den overordnede og strategiske ledelse og sikrer forsvarlig organisation af selskabets virksomhed. Bestyrelsen tager ikke del i den daglige ledelse af selskabet, idet bestyrelsen dog træffer beslutninger om dispositioner som efter selskabets forhold er af usædvanlig art eller af stor betydning.

Bestyrelsen består af 3-6 generalforsamlingsvalgte medlemmer, der er på valg hvert år.

Bestyrelsen afholder møde mindst fire gange om året, eller når formanden skønner det fornødent.

Bestyrelsen har ikke fastlagt specifikke rekrutteringskriterier, idet det er selskabets opfattelse, at bestyrelsen løbende skal vurdere, om bestyrelsens medlemmer tilsammen besidder den fornødne viden og erfaring om selskabets risici til at sikre en forsvarlig drift af selskabet. Alle medlemmer opfylder lovgivningens krav om egnethed og hæderlighed, ligesom det enkelte medlem skal afsætte tilstrækkelig tid til at varetage sit hverv som bestyrelsesmedlem.  Der tages derfor konkret stilling til den enkelte kandidat, herunder også om bestyrelsen samlet har tilstrækkelig indsigt ved selskabets ibrugtagning af modeller til risikoberegning ved indførelse af nye produkter og andre tiltag, der kan medføre forøgede risici for selskabet.

Bestyrelsen skal mindst én gang om året vurdere, om den samlet besidder den fornødne viden og erfaring. Bestyrelsen skal løbende påtage sig efteruddannelse, herunder deltage i seminarer om konkrete emner, der relaterer sig til selskabets drift. Selskabet sikrer, at der er afsat de fornødne personalemæssige og økonomiske ressourcer til dette.

Kontakt os

Har du spørgsmål til Skandia Assset Management eller vores løsninger, så kontakt vores fagspecialister.

> Kontakt os

Tilmeld nyhedsbrev

Ønsker du løbende at modtage nyheder om investeringer, så tilmeld dig vores nyhedsbrev.

> Gå til tilmelding

Seneste nyhed

AP Pensions køb af Skandia i Danmark er nu endeligt på plads

Læs mere her

Få pension hos Skandia

Skal dine medarbejdere også have gavn af Skandias gode afkast, så få en pensionsordning hos Skandia.

> Gå til Skandia.dk